mer informasjon

Vilkår og betingelser

Innhold

Artikkel 1  – Definisjoner

Artikkel 2  – Entreprenørens identitet

Artikkel 3  – Anvendelse

Artikkel 4  – Tilbudet

Artikkel 5  – Avtalen

Artikkel 6 – Angrerett

Artikkel 7 – Forbrukerens forpliktelser i refleksjonsperioden

Artikkel 8  – Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnadene

Artikkel 9  – Entreprenørens forpliktelse ved tilbaketrekking

Artikkel 10 – Utelukkelse av angreretten

Artikkel 11 – Prisen

Artikkel 12 – Samsvar og ekstra garanti

Artikkel 13 – Levering og utførelse

Artikkel 14 – Kontinuerlig ytelseskontrakt: varighet, oppsigelse og forlengelse

Artikkel 15 – Betaling

Artikkel 16 – Klagebehandling

Artikkel 17 – Tvister

Artikkel 18 – Sektorgaranti

Artikkel 19 – Ytterligere eller varierende bestemmelser

Artikkel 20 – Endring av de generelle vilkårene og betingelsene for Webshop Keurmerk

Artikkel 1 – Definisjoner

I disse vilkårene og betingelsene skal følgende vilkår ha følgende betydning:

Tilleggsavtale: en avtale der forbrukeren anskaffer produkter, digitalt innhold og/eller tjenester med hensyn til en fjernavtale        og disse varene, det digitale innholdet og/eller tjenestene leveres av         entreprenøren eller en tredjepart på grunnlag av en avtale mellom denne     tredjeparten og entreprenøren;
Refleksjonstid: perioden forbrukeren kan bruke sin angrerett;
Forbruker: den fysiske personen som ikke handler for formål knyttet til hans/hennes kommersielle, handel, håndverk eller profesjonelle aktiviteter;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innhold: data produsert og levert i digital form;
Kontinuerlig ytelseskontrakt: en kontrakt som tjener til å levere varer, tjenester og/eller digitalt innhold i en gitt periode;
Bærekraftig databærer: ethvert middel, inkludert e-post, som gjør det mulig for forbrukeren eller entreprenøren å lagre informasjon rettet mot ham/henne personlig på en slik måte som gjør fremtidig konsultasjon og bruk mulig        i løpet av en periode som samsvarer med formålet som informasjonen er       beregnet for. og som foretar uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen
Angrerett: Forbrukerens mulighet til ikke å fortsette med avstandsavtalen innen angrefristen;
Entreprenør: den fysiske eller juridiske personen som er medlem av Stichting Webshop Keurmerk og som leverer produkter, (tilgang til) digitalt innhold    og/eller tjenester til forbrukere på avstand;
Avstandsavtale: en kontrakt inngått av entreprenøren og forbrukeren innenfor rammen av et organisert system for fjernsalg av      produkter, digitalt innhold og/eller tjenester, der det gjøres eksklusiv eller ekstra    bruk av en eller flere teknologier for fjernkommunikasjon frem til          konklusjonen av kontrakten;
Standardskjema for uttak: det europeiske standardskjemaet for    uttak inkludert i vedlegg 1;
Teknologi for fjernkommunikasjon: et middel som skal brukes for å inngå avtale uten at Forbruker og Entreprenør er sammen på samme sted samtidig.
Artikkel 2 – Entreprenørens identitet

DutchPicks || OwnGuitarPicks.co.uk
Bredaseweg 65
4844CK – Terheijden
Nederland

Tlf.: +31 (0)162 700 566
E-post: info@ownguitarpicks.co.uk

Handelskammernummer;
KVK – Nederland: 72217774

MVA-identifikasjonsnummer;
NL8590.33.624.B01

Artikkel 3 – Anvendelse

Disse generelle vilkårene gjelder for ethvert tilbud fra entreprenøren og for enhver fjernavtale inngått av entreprenøren og         forbrukeren.
Før en avstandsavtale inngås, skal entreprenøren gjøre teksten til disse generelle vilkårene tilgjengelig gratis og så snart som mulig. Hvis dette er rimelig umulig, skal entreprenøren angi på hvilken måte de generelle vilkårene og betingelsene kan inspiseres og at de         vil bli sendt gratis hvis det blir bedt om det, før fjernkontrakten     inngås.
Hvis fjernavtalen inngås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkårene, i avvik fra forrige avsnitt og før    fjernavtalen inngås, også leveres til forbrukeren        elektronisk på en slik måte at forbrukeren enkelt kan lagre den på en langsiktig databærer. Hvis dette er rimelig umulig, vil det spesifiseres hvor         de generelle vilkårene og betingelsene kan sees elektronisk, og at de    vil bli sendt til på         forbrukerens forespørsel gratis, enten via elektroniske midler eller på annen måte, før fjernavtalen inngås;
I tilfelle spesifikke produkt- eller tjenestevilkår gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, skal andre og tredje ledd      gjelde tilsvarende, og i tilfelle motstridende vilkår og betingelser kan       forbrukeren alltid klage på gjeldende bestemmelse som er mest gunstig for ham/henne.
Artikkel 4 – Tilbudet

Dersom et tilbud er av begrenset varighet eller dersom visse betingelser gjelder, skal det opplyses uttrykkelig

i tilbudet.
Tilbudet inneholder en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert for å gjøre det mulig for forbrukeren å vurdere produktene, tjenestene og/eller digitalt innhold      tilstrekkelig. Hvis entreprenøren bruker bilder, er de sannferdige bilder av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller feil        i tilbudet binder ikke entreprenøren.
Alle tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for Forbrukeren hvilke rettigheter og plikter som er knyttet til å akseptere tilbudet.
Artikkel 5 – Kontrakten

Med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, blir kontrakten gyldig når Forbrukeren har akseptert tilbudet og oppfylt de vilkår og betingelser som er satt.
Hvis forbrukeren aksepterte tilbudet via elektroniske midler, skal entreprenøren umiddelbart bekrefte mottak av å ha akseptert tilbudet via elektroniske  midler. Så lenge mottakelsen av nevnte aksept ikke er bekreftet, kan      forbrukeren avvise kontrakten.
Hvis kontrakten inngås elektronisk, vil entreprenøren iverksette passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for elektronisk         dataoverføring og sørge for et trygt nettmiljø. Hvis Forbrukeren kan betale         elektronisk, skal Entreprenøren ivareta passende sikkerhetstiltak.
Entreprenøren kan, innenfor lovens grenser, samle informasjon om forbrukerens evne til å oppfylle sine betalingsforpliktelser, og alle fakta og faktorer       som er relevante for ansvarlig inngåelse av fjernkontrakten. Hvis entreprenøren, på bakgrunn av    resultatene av denne undersøkelsen, har gode grunner til ikke å      inngå kontrakten, har han rett til å avslå en bestilling eller forespørsel        støttet av grunner, eller til å legge ved spesielle vilkår for implementeringen.
Før produktet leveres, skal entreprenøren sende følgende informasjon sammen med produktet, tjenesten eller det digitale innholdet skriftlig    eller på en slik måte at forbrukeren kan lagre den på en tilgjengelig måte på       en langsiktig databærer:
en. besøksadressen til entreprenørens virksomhet der   forbrukeren kan komme i kontakt med eventuelle klager;
b. vilkårene for og måten forbrukeren kan        utøve angreretten på, eller, alt etter tilfelle, tydelig informasjon     om at han er unntatt fra angreretten;
c. informasjonen som tilsvarer eksisterende ettersalgstjenester og  garantier;
d. Prisen inkludert alle avgifter for produktet, tjenesten eller digitalt innhold,      der det er aktuelt, leveringskostnadene og betalingsmåten, leveringen eller         implementeringen av fjernkontrakten;
kravene for å heve kontrakten dersom kontrakten har en varighet på mer enn ett år eller på ubestemt tid.
standardskjema for angrerett dersom Forbrukeren har angrerett.
Ved en løpende ytelseskontrakt gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt kun for første leveranse.
Artikkel 6 – Angrerett

Ved produkter:

Forbrukeren kan si fra seg en kjøpskontrakt for et produkt uten begrunnelse for en betenkningstid på minst 14 dager. Entreprenøren      kan   spørre forbrukeren om årsaken til tilbaketrekningen, men kan ikke tvinge      ham til å oppgi årsaken(e).
Refleksjonsperioden nevnt i underklausul 1 starter den dagen produktet mottas av forbrukeren eller av en tredjepart utpekt av denne på forhånd       og som ikke er transportør, eller
hvis forbrukeren bestilte flere produkter i samme bestilling: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham mottok det siste produktet. Entreprenøren kan nekte en bestilling av flere produkter               med ulike leveringsdatoer, forutsatt at han tydelig informerer                      forbrukeren før bestillingsprosessen.
i tilfelle leveringen av et produkt består av flere partier eller deler: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt av ham             mottok den siste batchen eller den siste delen.
i tilfelle avtale om regelmessig levering av produkter i en gitt periode: dagen da forbrukeren eller en tredjepart utpekt                 mottok det første produktet.
Artikkel 7 – Forbrukerens forpliktelser i refleksjonstiden

I denne perioden skal Forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med forsiktighet. Forbrukeren skal kun pakke ut eller bruke produktet i den grad   det er nødvendig for å fastslå arten, egenskapene og effekten av       Det veiledende prinsippet er at forbrukeren kun kan håndtere og       inspisere produktet på den måten man har lov til å håndtere en produkt       i en butikk.
Forbrukeren er kun ansvarlig for verdifallet på produktet som er forårsaket av måten å håndtere produktet på som gikk lenger enn  tillatt i underseksjon 1.
Forbrukeren er ikke ansvarlig for reduksjonen i v

merking av produktet hvis entreprenøren ikke har gitt ham all juridisk informasjon om retten til      angrerett før avtalen ble inngått.
Artikkel 8 – Utøvelse av forbrukerens angrerett og kostnadene

Hvis Forbrukeren benytter sin angrerett, skal han varsle Entreprenøren utvetydig med standardskjemaet for angrerett innen        refleksjonsperioden.
Forbrukeren skal returnere produktet eller levere det til (den autoriserte representanten for) entreprenøren så snart som mulig, men innen 14 dager regnet fra dagen etter varselet nevnt i underklausul 1.         Dette trenger ikke gjøres hvis gründeren tilbød for å hente produktet        Forbrukeren overholdt perioden for å returnere produktet i alle tilfeller hvis produktet returneres før utløpet av refleksjonsperioden      .
Forbrukeren skal returnere produktet med alt levert tilbehør og hvis det er rimelig mulig i original tilstand og emballasje og i samsvar med rimelige og klare instruksjoner gitt av entreprenøren.
Risikoen og bevisbyrden for riktig og rettidig utøvelse av angreretten påhviler Forbrukeren.
Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene ved å returnere produktet. Hvis entreprenøren ikke har rapportert at forbrukeren må bære disse kostnadene, eller hvis        gründeren påpekte at han vil bære kostnadene selv, trenger ikke forbrukeren å betale kostnadene for å returnere produktet.
Dersom Forbrukeren trekker seg etter først å ha eksplisitt bedt om at utførelse av en tjeneste eller levering av gass, vann eller elektrisitet som ikke         er gjort klar for salg ikke startes i et begrenset volum eller gitt mengde      i refleksjonsperioden, skal Forbrukeren betale entreprenøren et         beløp som tilsvarer den delen av forpliktelsen som allerede er      utført på        tidspunktet for tilbaketrekningen sammenlignet med full overholdelse av
Forbrukeren bærer ikke kostnadene for å utføre tjenester for levering av vann, gass eller elektrisitet som ikke var gjort salgsklargjort i begrenset volum eller mengde, eller for levering av fjernvarme dersom
Entreprenøren har ikke gitt forbrukeren den lovpålagte informasjonen om angrerett, kompensasjon for                  kostnader ved angrerett eller standardskjema for angrerett, eller
dersom Forbrukeren ikke eksplisitt har bedt om at utførelsen av tjenesten eller levering av gass, vann og elektrisitet eller fjernvarme                 startes i refleksjonsperioden.
Forbrukeren bærer ingen kostnad for hel eller delvis levering av digitalt innhold som ikke er lagret på en fysisk operatør hvis
før leveringen har han ikke uttrykkelig samtykket til å starte                   utførelsen av avtalen før slutten av refleksjonsperioden;
han erkjente ikke å miste angreretten når han ga          samtykke; eller
Entreprenøren klarte ikke å bekrefte forbrukerens uttalelse.
Dersom Forbrukeren benytter sin angrerett, opphører alle tilleggsavtaler ved lov.
Artikkel 9 – Entreprenørens forpliktelser ved tilbaketrekking

Dersom Entreprenøren gjør meldingen om tilbaketrekking elektronisk mulig, skal han omgående sende en returkvittering.
Entreprenøren skal refundere alle betalinger gjort av forbrukeren, inkludert eventuelle leveringskostnader som forbrukeren kan kreve for det returnerte     -produktet, så snart som mulig, men innen 14 dager etter dagen da forbrukeren varslet ham om tilbaketrekkingen. Med mindre entreprenøren tilbyr        å hente produktet selv, kan han vente med å betale tilbake til han har     mottatt produktet eller til forbrukeren har bevist at han returnerte    -produktet, avhengig av hva som inntreffer først.
Entreprenøren skal benytte samme betalingsmiddel som Forbrukeren brukte, med mindre Forbrukeren samtykker til en annen metode. Refusjonen er gratis for Forbrukeren.
Hvis forbrukeren valgte en dyrere leveringsmåte i stedet for den billigste standardleveringen, trenger ikke entreprenøren å refundere    tilleggskostnadene for den dyrere metoden.
Artikkel 10 – Utelukkelse av angreretten

Entreprenøren kan ekskludere følgende produkter og tjenester fra angreretten, men kun dersom entreprenøren har gitt tydelig beskjed om dette ved tilbudet eller i hvert fall i god tid før avtalen ble inngått:

Produkter eller tjenester med en pris som er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som entreprenøren ikke har innflytelse på, og som kan    oppstå innen angrerettsperioden;
Avtaler som inngås under offentlig auksjon. En offentlig auksjon er definert som en salgsmetode der entreprenøren tilbyr produkter, digitalt       innhold og/eller tjenester til forbrukeren som personlig er tilstede eller har mulighet til å være personlig tilstede på auksjonen under dir.

en auksjonarius og hvorved den vellykkede budgiveren er forpliktet til å kjøpe     -produktene, det digitale innholdet og/eller tjenestene.
Tjenesteavtaler, etter full ytelse av tjenesten, men bare hvis
ytelsen startet med forbrukerens eksplisitte forhåndssamtykke; og
Forbrukeren opplyste at han vil miste angreretten så snart                  Entreprenøren har fullført avtalen.
Tjenesteavtaler for tilgjengeliggjøring av overnatting når en viss gjennomføringsperiode er gitt og annet enn til boligformål, varetransport, bilutleietjenester og catering;
Avtaler knyttet til fritidsaktiviteter når en bestemt dato eller periode for opptreden er avtalt i avtalen;
Produkter produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner som ikke er prefabrikkerte og som er produsert på grunnlag av en         forbrukerens individuelle valg eller beslutning eller som er beregnet på en spesifikk         person;
Forgjengelige produkter eller produkter med begrenset holdbarhet.
Forseglede produkter som av helsemessige eller hygieniske årsaker ikke er egnet til å returneres og hvor forseglingen er brutt;
Produkter som på grunn av sin natur er irreversibelt blandet med andre produkter;
Alkoholholdige drikker hvis pris er avtalt ved avtaleinngåelsen, men hvor levering først kan skje etter 30 dager,    og hvis reelle verdi avhenger av svingninger i markedet som        Gründeren ikke kan påvirke.
Forseglede lyd- og videoopptak og dataprogrammer hvor forseglingen        ble brutt etter levering;
Aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av abonnement på dem;
Levering av digitalt innhold annet enn på en fysisk operatør, men bare hvis:       ytelsen ble startet med forbrukerens eksplisitte forhåndssamtykke                  ;
Forbrukeren opplyste at han vil miste angreretten ved å gjøre dette.
Artikkel 11 – Prisen

Prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys skal ikke heves i løpet av gyldighetsperioden gitt i tilbudet, med forbehold om endringer i prisen på grunn av      endringer i MVA-satser.
Entreprenøren kan i motsetning til foregående ledd tilby produkter eller tjenester hvis priser er gjenstand for svingninger i finansmarkedet som er utenfor entreprenørens kontroll, til variable priser. Tilbudet vil angi        muligheten for å bli utsatt for svingninger og det faktum at eventuelle oppgitte priser er målpriser.
Prisøkninger innen 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom de er et resultat av ny lovgivning.
Prisøkninger fra 3 måneder etter avtaleinngåelse er kun tillatt dersom entreprenøren har fastsatt det og
de er et resultat av lovbestemmelser eller bestemmelser, eller
Forbrukeren har fullmakt til å si opp kontrakten før dagen den                 som prisøkningen starter.
Alle priser som er angitt i leveringen av produkter eller tjenester er inkludert mva.
Artikkel 12 – Utførelse av en avtale og ekstra garanti

Entreprenøren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med kontrakten, med spesifikasjonene som er oppført i tilbudet, med rimelige       krav til brukervennlighet og/eller pålitelighet og med eksisterende lovbestemmelser og/eller myndighetsbestemmelser den dagen kontrakten ble inngått        . . Hvis det er avtalt, garanterer entreprenøren også at produktet er egnet for annet enn vanlig bruk.
En ekstra garanti som tilbys av entreprenøren, hans leverandør, produsent eller importør skal aldri påvirke rettighetene og kravene forbrukeren kan utøve         mot entreprenøren om svikt i oppfyllelsen av entreprenørens      forpliktelser dersom entreprenøren har sviktet i oppfyllelsen av sin del av avtalen.
Med “ekstra garanti” menes hver forpliktelse fra entreprenøren, hans leverandør, importør eller produsent som han tildeler visse rettigheter eller      krav til forbrukeren som går lenger enn han er lovlig       påkrevd i tilfelle han ikke overholder sin del av avtalen.
Artikkel 13 – Levering og utførelse

Entreprenøren skal utvise best mulig forsiktighet ved bestilling av bestillinger og utførelse av produktbestillinger og ved vurdering av forespørsler om      levering av tjenester.
Leveringsstedet er på adressen oppgitt av Forbrukeren til Entreprenøren.
Med behørig overholdelse av bestemmelsene i artikkel 4 i disse generelle vilkårene og betingelsene, skal entreprenøren utføre aksepterte bestillinger med   praktisk hastighet, men minst innen 30 dager, med mindre en annen leveringsperiode         er avtalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan fylles eller        kun kan fylles delvis, skal Forbrukeren informeres om dette innen en måned etter bestilling. I slike tilfeller har forbrukeren rett til å      frasi seg kontrakten gratis og med rett til eventuell kompensasjon.
Etter avvisning i konf

i samsvar med foregående avsnitt, skal entreprenøren returnere betalingen gjort av forbrukeren umiddelbart, men minst innen 30 dager etter avvisning.
Risikoen for tap og/eller skade på produkter vil bæres av entreprenøren inntil leveringstidspunktet til forbrukeren eller en representant som er oppnevnt på         på forhånd og gjort kjent for forbrukeren, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.
Artikkel 14 – Fortløpende ytelsesavtaler: varighet, oppsigelse og fornyelse

Avslutning
1.     Forbrukeren kan til enhver tid si opp en avtale som er inngått på ubestemt tid og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester, med tilbørlig overholdelse av oppsigelsesreglene og med høyst én måneds varsel .
2.     Forbrukeren kan til enhver tid si opp en kontrakt som ble inngått for et        spesifikt tidsrom og som strekker seg til vanlig levering av produkter (inkludert      elektrisitet) eller tjenester ved slutten av den spesifikke perioden, med behørig overholdelse        av oppsigelsesreglene og en med ikke mer enn en måneds varsel.
3.     Forbrukeren kan kansellere avtalene nevnt i de foregående          avsnittene:
–      når som helst og ikke være begrenset til oppsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en                gitt periode;
–      i det minste på samme måte som de ble konkludert av ham;
–      til enhver tid med samme varsel som entreprenøren har fastsatt for              selv.
Utvidelse
4.     En avtale inngått for en bestemt periode som strekker seg til vanlig    levering av produkter (inkludert elektrisitet) eller tjenester kan ikke automatisk forlenges eller fornyes for en bestemt periode.
5.     Til tross for det foregående avsnittet, kan en avtale for en bestemt periode      som omfatter regelmessig levering av dagblader, aviser, ukeaviser og magasiner, stilltiende fornyes for en bestemt periode på maksimalt   tre måneder hvis forbrukeren kan si opp denne utvidede avtalen   mot slutten av forlengelsen med et varsel på høyst én måned    .
6.     En avtale som er inngått for en bestemt periode og som strekker seg til        regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare forlenges stilltiende for en      ubestemt periode hvis forbrukeren kan si opp den når som helst med en     måneds varsel. Oppsigelsen er maksimalt tre måneder i vase kontrakten handler om        en levering av dagblader, aviser og ukeblader og magasiner som skjer        regelmessig men mindre enn én gang i måneden.
7.     En avtale med begrenset varighet av regelmessig levering av prøvedagblader,         aviser, ukeblader og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) fornyes ikke stilltiende og avsluttes automatisk etter prøve- eller introduksjonsperioden.
Varighet

Hvis varigheten av en kontrakt er mer enn ett år, kan forbrukeren si opp kontrakten når som helst etter ett år med et varsel på ikke mer enn én måned, med mindre rimelighet og rettferdighet motsetter seg oppsigelsen før utløpet av den avtalte perioden.


Artikkel 15 – Betaling

Med mindre annet er fastsatt i avtalen eller i tilleggsbetingelsene, skal beløpene som skal betales av Forbrukeren gjøres opp innen 14 dager etter refleksjonsperioden, eller dersom det ikke er betenkningstid innen 14 dager etter avtaleinngåelse. I tilfelle en avtale om å levere en tjeneste,       starter denne perioden den dagen forbrukeren mottok bekreftelsen på        avtalen.
Ved salg av produkter til forbrukere er det ikke tillatt å forhandle om forskuddsbetaling på mer enn 50 % i de generelle vilkårene. Hvis det ble avtalt en forskuddsbetaling, kan forbrukeren ikke hevde noen rett         angående utførelsen av den aktuelle bestillingen eller tjenesten(e) i spørsmålet     før den avtalte forskuddsbetalingen foretas.
Forbrukeren har plikt til å informere Entreprenøren omgående om mulige unøyaktigheter i betalingsopplysningene som ble gitt eller spesifisert.
I tilfelle forbrukeren ikke har overholdt sine betalingsforpliktelser i tide, og entreprenøren har påpekt overfor ham at betalingen var forsinket        og gitt forbrukeren en frist på 14 dager til å overholde betalingsforpliktelsene        , skal forbrukeren betale de lovbestemte rentene på beløpet      som skal betales, og entreprenøren har rett til å belaste forbrukeren med eventuelle   utenomrettslige inkassokostnader. Disse utenrettslige inkassokostnadene utgjør ikke     mer enn 15 % for utestående beløp opp til € 2 500, 10 % for følgende   € 2 500 og 5 % for følgende € 5000, med et minimum på € 40. Entreprenøren kan avvike fra beløpet og prosenter        til fordel for forbrukeren.
Artikkel 16 – Klagebehandling

Entreprenøren skal ha en tilstrekkelig varslet klageprosedyre på plass, og skal behandle klagen i samsvar med denne klageprosedyren        .
Klager over utførelsen av kontrakten skal fremsettes

fullstendig og tydelig beskrevet for entreprenøren innen rimelig tid etter at   forbrukeren oppdaget manglene
Klagene som sendes inn til Entreprenøren skal besvares innen en frist på 14 dager etter mottaksdato. Skulle en klage kreve en påregnelig    lengre behandlingstid, skal entreprenøren svare innen 14 dager med et     -varsel om mottak og en indikasjon på når forbrukeren kan forvente et mer    detaljert svar.
En klage på entreprenørens produkt, tjeneste eller ettersalgstjeneste kan også sendes til Stichting Webshop Keurmerk med et klageskjema gitt på forbrukersiden til nettstedet www.StichtingWebshop Keurmerk. org.Klagen sendes deretter        til den aktuelle entreprenøren   og til Stichting Webshop Keurmerk.
Dersom klagen ikke kan løses i felles konsultasjon innen rimelig
tid eller innen 3 måneder etter at du har sendt inn klagen, vil det være en tvist       som er åpen for tvisteløsningsreglene.

Artikkel 17 – Tvister

Kontrakter mellom entreprenøren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder for, er utelukkende underlagt nederlandsk lov.
Med behørig overholdelse av bestemmelsene nedenfor, kan tvistene mellom forbrukeren og entreprenøren om inngåelse eller oppfyllelse av kontrakter knyttet til produkter eller tjenester som entreprenøren må levere      eller allerede har levert, sendes inn av både forbrukeren og         entreprenøren til Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP,     Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).
En tvist håndteres av tvistekomiteen [Geschillencommissie] bare hvis forbrukeren sendte inn sin klage til entreprenøren innen en        rimelig tid.
Tvisten må ha blitt sendt skriftlig til Geschillencommissie-nettbutikken innen tre måneder etter at tvisten har oppstått.
Hvis forbrukeren ønsker å sende en tvist til Geschillencommissie, er entreprenøren bundet av dette valget. Når entreprenøren ønsker å sende inn tvisten til Geschillencommissie, må forbrukeren si fra skriftlig innen fem uker etter en skriftlig forespørsel fra entreprenøren       enten han ønsker det eller ønsker at tvisten skal behandles av den kompetente      domstolen. Hvis entreprenøren ikke har hørt om forbrukerens valg innen fem uker, har entreprenøren rett til å sende tvisten til den       kompetent domstol.
Geschillencommissies avgjørelse vil bli tatt under betingelsene som er angitt i reglene til Voldgiftskommisjonen (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop).
En avgjørelse tatt av Geschillencommissie er et bindende råd.

Tvisteutvalget vil ikke behandle en tvist eller vil slutte å behandle den hvis entreprenøren får moratorium, går konkurs eller faktisk avslutter sin forretningsvirksomhet før kommisjonen har behandlet en tvist under høringen og avgitt en endelig dom.
Hvis i tillegg til Geschillencommissie-nettbutikken en annen tvistekomité anerkjent av eller tilknyttet Stichting Geschillencommissies        voor Consumentenzaken (SGC) [Foundation for Consumer Complaints        Committees] eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Fidnancial Services, har [Kifid) Fidnancial Services kompetente klager. er   hovedsakelig relatert      til salgsmetoder eller fjerntjenester, er   Geschillencommissie Webshop Keurmerk fortrinnsvis kompetent, og for alle        andre tvister er tvistekomiteen anerkjent av og tilknyttet SGC eller Kifid kompetent.
Artikkel 18 – Garanti fra denne industrigrenen

Nettbutikk Keurmerk garanterer at medlemmene følger det bindende råd fra Tvisteutvalgets nettbutikk med mindre medlemmet bestemmer seg for å sende den bindende uttalelsen til domstolen innen to måneder. Denne      -garantien     gjenopplives hvis den bindende uttalelsen er bekreftet etter gjennomgang av domstolen og dommen har blitt rettskraftig. Nettbutikk Keurmerk vil betale        dette beløpet til forbrukeren opptil €10 000 per bindende mening. € 10 000        vil bli betalt hvis beløpet overstiger € 10 000 per bindende råd. Når det gjelder   gjenstående beløp, har Webshop Keurmerk en forpliktelse til å prøve å sikre       at medlemmene overholder de bindende rådene.
For anvendelse av denne garantien kreves det at forbrukeren sender inn en skriftlig klage til Webshop Keurmerk og at han overdrar kravet mot         Entreprenøren til Stichting Webshop Keurmerk. Hvis kravet mot   gründeren overstiger € 10 000, vil forbrukeren bli tilbudt å overdra    kravet på det overskytende beløpet til Stichting Webshop Keurmerk, hvoretter        denne organisasjonen, i eget navn og for egen regning, skal prøve å få    betaling og oppfyllelse av disse rettighetene for å kompensere forbrukeren.


Artikkel 19 – Ytterligere bestemmelser eller unntak

Ytterligere bestemmelser i og/eller fravik fra disse generelle vilkårene og

Forhold skal ikke være til ugunst for forbrukeren og skal være skriftlig eller registrert på en slik måte at forbrukeren kan lagre dem på en tilgjengelig måte på en langsiktig databærer.

 

Artikkel 20 – Endringer i de generelle vilkårene og betingelsene for

Stichting Webshop Keurmerk

Disse generelle vilkårene vil ikke bli endret annet enn i samråd med Consumentenbond (Forbrukerforeningen).
Endringer i disse vilkårene og betingelsene er kun gyldige etter å ha blitt publisert på riktig måte, forutsatt at i tilfelle av passende  endringer, skal bestemmelsen som er mest fordelaktig for forbrukeren ha forrang under tilbudets gyldighet.


Adresse Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam.